Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin Sklepu Internetowego drapakidlakota.pl

§1

Postanowienia ogólne.

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.drapakidlakota.pl prowadzony jest przez firmę „Przylend” z siedzibą w Osetnie 69A, 56-200 Góra, wpisaną do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6931884903, REGON 022134054.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internatowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientami na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia a także ich usunięcia.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.Zdjęcia i wymiary produktu na sklepie internetowym są zdjęciami i wymiarami podglądowymi i przybliżonymi, prezentowany na nich towar może się różnic od otrzymanego.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Przylend” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6931884903, REGON 022134054.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.drapakidlakota.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępny w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Dokonywanie transakcji

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową drapakidlakota.pl lub na adres e-mail sklep@drapakidlakota.pl

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku gdy klientowi przysługuje rabat, system automatycznie (po zalogowaniu Klienta) przelicza ceny towarów, zgodnie z wysokością danego rabatu.

7. Każdy produkt ( drapak ) jest produkowany na indywidualne zamówienie i nie podlega zwrotowi.

8. Sklep nie posiada produktów na stanie magazynowym, każdy produkt jest wykonywany po wpłynięciu zamówienia.

9. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

10. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A., z siedziba w Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 182, kod pocztowy: 60-166, NIP: 779-23-08-495, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

§4

Realizacja dostawy

1. Zamówiony towar może być dostarczony na adres podany przez Klienta, lub odebrany osobiście pod adresem siedziby firmy

2. Dostawy do Klienta realizowane są kurierem.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w pierwszym dniu roboczym od momentu złożenia zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze,

- w pierwszym dniu roboczym od momentu zaksięgowania przelewu, w przypadku wybranej przedpłaty przelewem lub kartą płatniczą.

- po zmianie statusu zamówienia na "Przygotowanie w toku" i od tego momentu Sklep ponosi koszty w wysokości 30 % wartości zamówienia i kwota ta jest już bezzwrotna.

4. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów, podanej w opisie produktu. Termin wysyłki zamówienia, w przypadku dostępności części przedmiotu zamówienia w magazynie wynosi ok 21 dni roboczych. W przypadku braku dostępności części produktu w magazynie termin realizacji może wynieść ok 31 dni roboczych.

5. Termin dostępności produktu podany jest w dniach roboczych i liczony jest od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, sklep drapakidlakota.pl poinformuje o tym Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności produktu czas realizacji może się wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wprowadzić zmiany w produktach, lub odstąpić od umowy.

6. Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej

§5

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Osetno 69A, 56-200 Góra

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@drapakidlakota.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 504-085-728

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 w dni robocze

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Prawo to nie przysługuje w przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowanych na żądanie kupującego.

4. Słupy oraz poduszki nie mogą być używane !!! (zwrot używanych podzespołów  nie będzie uwzględniony przy reklamacji co jest jednoznaczne z odmową wypłaty poniesionych kosztów).

5. Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §5.

7. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt wraz z dowodem zakupu do sklepu na adres:

„Przylend” Osetno 69A, 56-200 Góra.

8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

9. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów bardzo dużych lub ciężkich o dużej masie lub wymiarach przekraczających gabaryty paczek, koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej.

10. odsyłany towar musi być odpowiednio zabezpieczony w trakcie transportu. Odpowiedzialność za jego stan ponosi całkowicie Klient.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

12. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w § 6. pkt. 1.

§7

Reklamacja i gwarancja

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.Firma "Przylend" jest w pełni odpowiedzialna za wady jawne i ukryte, które mogłyby się ujawnić w tymże okresie gwarancyjnym, a wskazywałoby to na niewłaściwe wykonanie danego drapaka lub jego elementu, lub wady użytych materiałów.

3. Każdy sprzedawany przez nas drapak posiada 36 miesięczną gwarancję, która obejmuje: połączenia tub do drapania oraz tapicerkę. Dodatkowo każdy Klient zobowiązany jest do korygowania luzów połączeń jakie mogą powstać podczas użytkowania, brak takiej korekty prowadzi do utraty gwarancji. Sprawdzanie takich luzów musi odbywać się raz w miesiącu.

4. Termin ważności gwarancji liczony jest od dnia wystawienia paragonu fiskalnego, faktury vat lub karty gwarancyjnej (prosimy o zachowanie dokumentów pozwalających na określenie okresu gwarancji ).

5. Gwarancja nie podlega uszkodzeniom tapicerki oraz innych uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie drapaka (np. intensywność drapania tapicerki przez kota), uszkodzenia mechaniczne lub jego rozbudowę - przeróbkę innymi podzespołami niż nabyte w firmie "Przylend".Gwarancja zawierana jest pomiędzy sprzedającym a kupującym i nie podlega ona przechodzeniu na osoby trzecie.

6. W przypadku stwierdzenia usterki bądź też uszkodzenia któregokolwiek z elementów drapaka zgłoszenie reklamacyjne powinno być niezwłocznie przekazane do siedziby firmy (zabrania się użytkowania niesprawnego bądź uszkodzonego drapaka gdyż może to spowodować skaleczenie-zranienie a w skrajnych przypadkach nawet śmierć kota). W ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

7. Lina sizalowa jest materiałem eksploatacyjnym ulegającym po pewnym czasie stopniowemu zużyciu, jeżeli drapak użytkowany jest bardzo intensywnie lub przez kilka koty Nasz Klient w okresie gwarancji może wymienić materiał ze wskazanego przez Niego elementu, ponosząc koszt użytego do naprawy surowca.

8. Przypadku reklamacji tapicerki firma "Przylend" zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic w odcieniach użytych materiałów.

9. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki i po sporządzeniu przez niego protokołu szkody.

10. Zamieszczone zdjęcia są wyłącznie zdjęciami poglądowymi, produkt może znacząco odbiegać od prezentowanego na zdjęciu w zależności od wybranej przez klienta konfiguracji, rodzaju materiału lub poprawek i modernizacji technicznych wprowadzonych w międzyczasie przez producenta.

11. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

§8

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep drapakidlakota.pl będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie.

4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.

5.Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018